Return to site

THE LAND BRIDGES

by: DR. ANTONETTE O. PALER

· Volume V Issue I

Bearcat, lizardo, eagle, owl, mouse, deer and panda were great friends. They loved to go to the beach, farm, cave and travel around Asia.

Sila binturong, lizard, kuwago, pilandok at panda ay magbabarkada. Mahilig silang magpunta sa dagat, sakahan, kuweba at maglakbay sa palibot ng Asya.

 

Most of the animals love panda bear because he doesn’t make any trouble with other animals. He sometimes spends time alone, yet still make friends with other animals.

Karamihan sa mga hayop ay gusto si panda dahil hindi ito gumagawa ng away sa iba pang mga hayop. Minsan ay naglalaan siya ng oras mag-isa, subalit nakikipagkaibigan naman ito sa iba pang mga hayop.

 

Eagle owl stares fiercely to panda and said “he is just pretending to be nice to every one, but when you are at his back, he steals other animals’ food.”

Si kuwago ay tinitigan ng matindi si panda at sinabi “nagpapanggap lang yang mabait sa lahat pero kapag ikaw ay nakatalikod, magnanakaw din yan pagkain ng ibang hayop.”

 

Why don’t we throw him off so he can’t be as everyone’s favorite? Bearcat suggested.

Bakit hindi natin siya ipatapon sa ganung paraan hindi na siya ang paborito ng lahat. payo ni binturong.

 

What a great idea! I will invite panda to travel again. lizardo said.

Magandang ideya. Aayain ko si panda na maglakbay ulit. sagot ni lizardo.

 

They invited panda to travel around the Asia with their hidden plan to throw him away out of jealousy so that no one will be everyone’s favorite.

Inimbitahan nila si panda na maglakbay sa paligid ng Asya kasabay ang kanilang plano na ipatapon siya sa malayo dahil sa inggiit para wala ang paborito ng lahat.

 

While they were traveling, lizardo was so curious about this land bridge so he went and noticed that so many animals were crossing the land bridge. He invited everyone to go and cross the land bridge as the other animals did.

Habang sila ay naglalalakbay, Nagtaka si Lizardo sa tulay na lupa kaya pumunta siya at napansin na maraming mga hayop ang tumatawid sa tunay na lupa. Inanyayahan niya ang lahat na pumunta at tumawid sa tulay na lupa tulad ng iba pang mga hayop.

 

Let’s cross the bridge and go to the other side. Lizardo yelled.

Tara! tumawid at pumunta tayo sa kabilang banda. sigaw ni Lizardo.

 

Bearcat, eagle owl and mouse deer followed lizardo to go to the other side but panda refused to cross the land bridge believing that it might too dangerous for him to cross to the other side.

Sumunod ang binturong, kuwago, at pilandok sa pagpunta sa kabilang bansa pero si panda ay tumangging tumawid sa tulay na lupa sa paniniwala na maaring ikapahamak niya ang pagtawid sa kabilang banda.

 

Unexpectedly, the land bridge was sank due to elevation of water which made it destroyed.

Hindi inaakala na ang tulay na lupa ay bumagsak dahil sa pagtaas ng tubig resulta na pagwasak nito.

 

Have you seen panda? eagle owl asked.

Nakita mo ba si panda? tanong ni kuwago.

 

He didn’t go with us because it might be dangerous for him. mouse deer replied.

Hindi siya sumama sa atin dahil magiging delekado para sa kanya. sagot ni pilandok.

 

The plan of throwing away panda was failed, instead they were thrown away from panda and they stayed in a country named “Philippines”. That is why eagle owl. mouse deer and sailfin lizard can be found only in the Philippines

Ang plano nilang pagpapatapon kay panda ay nabigo, bagkus sila ay napatapon malayo kay panda at sila ay nanatili sa bansang nagngangalang “Pilipinas”. Kaya ang kuwago, pilandok, binturong at ibid ay matatagpuan lamang sa Pilipinas.