Return to site

KASANAYANG PAGSULAT AT KOLABORASYON: BATAYAN SA PAGBUO NG PROGRAMANG INTERBENSYON SA PAGSULAT

BRYAN R. CAPANGPANGAN

Meycauayan National High School

· Volume V Issue IV

ABSTRAK

Layon ng pananaliksik na ito na matukoy ang gamit ng pamaraang kolaboratibo sa paglinang ng kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral. Gamit ang disenyong quasi-experimental, isinagawa ang pag-aaral sa apatnapung (40) mag-aaral mula sa ikalabing-isang baitang ng Technical-Vocational-Livelihood (TVL) track ng Senior High School sa Meycauayan National High School. Sa pagtutuos ng mga datos, ang mananaliksik ay gumamit ng estadistikong pamamaraan sa pagkuha ng mean scores, mps at standard deviation, at t-test na panukat upang maihambing ang resulta ng isinagawang panimula at pangwakas na pagtatasa. Lumabas sa pag-aaral na matapos gamitin ang pamaraang kolaboratibo, ang antas ng kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral ay nagkaroon ng positibong pagbabago. Iminumungkahi ng pananaliksik na ito na bigyang-pansin ng mga guro ang kanilang kaalaman sa pagyakap sa makabagong pamaraan ng pagtuturo, at magkaroon pa ng karagdagang pag-aaral na nakatuon sa iba pang makrong kasanayan.

Susing salita: kasanayang pagsulat, pamaraang kolaboratibo, Technical-Vocational-Livelihood track

 

PANIMULA

Ang kasanayan sa pagsulat ay bahagi ng kasanayan sa wikang may mahalagang papel sa buhay ng tao. Sa pamamagitan ng gawaing pagsulat, maaaring ipahayag ng isang indibidwal ang kanyang ideya at naiisip upang makamit ang layunin. Kung gayon, ang kasanayan sa pagsulat ay ang kasanayan sa wika na itinuturing na pinakamahirap na matutuhan kumpara sa iba pang mga kasanayan. Ang pagbubuhos ng ideya at pag-iisip sa pagsusulat ay dapat isaalang-alang ang tuntunin ng gramatika na naaayon sa tamang pagbabaybay. Gayunpaman, habang ang gawaing ito ay isang bahagi ng aspekto ng kakayahan sa wika, ang pagsulat ay hindi gaanong nabibigyan ng tuon. Sa ganitong pagkakataon, ang kakayahang ito ay dapat na maituturo nang naaangkop sa mag-aaral. (Knoch, May, Macqueen, Pill, & Storch, 2016)

Batay sa pag-aaral nina Swain at Watanabe (2013), ang kaugalian sa pagtuturo sa kasanayang pagsulat ay nakatuon sa mga tinatawag na mga moda partikular sa pag-aakda ng mga sulatin. Ilan sa mga halimbawa ay ang pagpapaliwanag, paglalarawan, pagkukuwento at pakikipag-argumento o panghihikayat. Kaugnay nito, sinabi ni Khaksar (2012) na mahalaga ang pagtuturo ng kasanayan sa pagsulat para sa ilang kadahilanan: ang pagsulat ay nagpapaunawa ng tamang pagbuo ng estruktura ng balarila at nagpapalawak ng bokabularyo; kapag ang isang mag-aaral ay nagsusulat, maaaring lumawak at yumaman ang kanyang isipan sa pagbuo ng mga ideya; at ang mag-aaral ay nagiging kasangkot sa wika, sa kanyang sarili at/o sa kanyang mga mambabasa.

Sa umiiral ngayong panahon ng impormasyon, ang pagsulat ay hindi lamang isang simpleng pagpipilian kundi isang pangangailangan. Ang kakayahang pagsulat ay nag-aambag ng katagumpayang pang-akademiko para sa mga mag-aaral. Ito rin ang naging pangunahing pangangailangan sa buhay sibiko at sa pandaigdigang komunidad. Sa katunayan, ang pagsulat ay itinuturing na mahalaga sa kabuuang pag-unlad ng edukasyon sa pagbasa at pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral. Kung kaya’t, ang Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education – DepEd) ay nagsisikap na mapabuti ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapatupad ng K to 12 Program (2013) bilang tugon sa Republic Act 10533 na kilala rin bilang Enhanced Basic Education Act.

Ang kurikulum ng Senior High School (SHS) ng K to 12 Program ay nangangailangang ang mga mag-aaral ay nakagaganap nang mahusay sa akademiko at teknikal-bokasyonal na larangan. Ang mga pamantayang pangnilalaman at pagganap ay ipinahiwatig sa mga gabay sa kurikulum na ibinigay ng kagawaran. Ang ganitong mga pamantayan ay dapat makuha ng mga mga mag-aaral upang ganap na maisakatuparan ang akademikong pagtahak sa SHS. Ang isa sa mga tagapagpahiwatig sa tagumpay ng akademya ng mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng mabisa at komprehensibong kasanayan sa pagsulat sa akademiko. Sa ganitong pananaw, malinaw itong maiuugnay sa mga mag-aaral na mula sa Technical-Vocational-Livelihood (TVL) track na ang binibigyang-tuon na hubugin ay ang praktikang kasanayan kumpara sa kasanayang pagsulat.

Mahalaga ang pag-unlad ng kasanayan sa pagsulat para sa mga mag-aaral mula sa TVL track, ito ay isang pangunahing aspekto ng edukasyon na iba sa akademiko. Ang TVL ay nakatuon sa pagpapabuti ng teknikal na kasanayan, kaya't mahalaga na ang mga guro ay magdisenyo ng mga makabago at aktibong paraan ng pagtuturo para sa mga mag-aaral na kabilang sa hanay na ito. (Knoch, May, Macqueen, Pill, & Storch, 2016)

see PDF attachment for more information